tel. 791 752 285
salus.kkobierska@gmail.com

Dofinansowania:

NFZ, PFRON, PCPR, MOPS, MOPR

Polityka Prywatności

Prawo do ochrony i bezpieczeństwa danych jest dla nas istotną kwestią. Poniżej zamieszczono wytyczne, według których postępuje nasz sklep, aby chronić Państwa dane osobowe.

  1. Sklep medyczno-ortopedyczny SALUS KATARZYNA KOBIERSKA szanuje Państwa prywatność. Na potrzeby naszej firmy będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie w ściśle określonym celu. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z naszą firmą w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub podzielenia się obawami związanymi z niniejszą polityką ochrony danych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności.
  2. Państwa dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub numer telefonu) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług bez Państwa zgody.
  3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sklep Salus Katarzyna Kobierska przysługuje Państwu prawo do kontroli tego przetwarzania, a zwłaszcza prawo do:

– uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy dane są przetwarzane w zbiorze i czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy

– uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych

– uzyskania informacji, od kiedy dane są przetwarzane oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych

– uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej

– uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane

– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

– wniesienia pisemnego przesłanego pocztą, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane

– przetwarzanie danych nie narusza Państwa praw i wolności – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych w sytuacjach, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane.