[expander_maker id=”1″ more=”

W jakiej wysokości możliwe jest dofinansowanie na łóżko?

Dofinansowanie jest możliwe do 95% wartości zakupu (nie więcej jednak niż piętnastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia). Z naszych danych wynika, że średnia wysokość dofinansowania wynosi 80%. Przykładowo kupując łózko o wartości 3 190,00 zł wysokość 80% dofinansowania wyniesie 2 552,00 zł. Dopłata wyniesie 638,00 zł – tyle nasz klient zapłaci za łóżko.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nie mylić z orzeczeniem ZUS o niezdolności do pracy). Warto dodać, że osoby niepełnosprawne z orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej tj. odliczyć udział własny zakupu łóżka od podatku dochodowego i uzyskać zwrot.

Z jakich środków przyznawane jest dofinansowanie?

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Co roku PFRON przekazuje środki powiatom według określonego w rozporządzeniu algorytmu. Algorytm uwzględnia między innymi liczbę mieszkańców i osób niepełnoprawnych w danym powiecie. Co oznacza, że środki powinny być proporcjonalne w każdym powiecie i osoby niepełnosprawne powinny mieć równe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest pobranie i wypełnienie wzoru wniosku przygotowanego przez lokalny PCPR bądź MOPS (dotyczy miast na prawach powiatu). Należy zwrócić uwagę jednak na to, że wzory wniosków przygotowane przez PCPR-y są często wadliwe. Często nie są one skierowane do organu, który rozstrzyga o dofinansowaniu (Starosty i Prezydenta Miasta) tylko do jednostki podległej, która nie jest organem – dyrektora PCPR. W takim przypadku rozstrzygnięcie po dofinansowaniu nie będzie decyzją administracyjną, co będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania się. Drugim sposobem załatwienia sprawy jest złożenie indywidualnego wniosku z naszą pomocą.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Wszystkie załączniki i informacje jakie należy uwzględnić we wniosku określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (do pobrania)

✓ Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności)

✓ Wystawioną przez nas imienną Fakturę Pro Forma na wybrany model łóżka

✓ Zaświadczenie lekarskie z zaleceniem zakupu łóżka – jedynie w przypadku braku na orzeczeniu kodów niepełnosprawności 05-R oraz 10-N (wzór do pobrania)

✓ Informacja o liczbie członków wspólnego gospodarstwa domowego i dochodach netto za ostatnie 3 miesiące w przeliczeniu na jedną osobę – nie wymaga to żadnych zaświadczeń od pracodawcy, z ZUS itp.

Co jeśli nie otrzymałem dofinansowania?

Rozstrzygnięcie w zakresie dofinansowania zawsze musi mieć formę decyzji administracyjnej. Organ ma 30 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja jest negatywna można złożyć odwołanie zgodnie z KPA. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu (Starosta lub Prezydent Miasta).

„][/expander_maker]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *